• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Super-snel.nl
de Aaldor 10
4191 PC Geldermalsen

Telefoonnummer: 0344 63 31 91
Openingstijden: ma t/m vrij 08.30 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: sales@super-snel.nl

KvK-nummer: 11047717
BTW-nummer: NL.1697.92.316.B.01

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Super snel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Super snel en afnemer.
2.2 Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.3 Op van alle Super snel gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhanden bevoegde rechter te Utrecht aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van Super snel zijn uitgedrukt in euro’s exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.

4. Privacy

4.1 Uw persoons- en/of bedrijfsgegevens worden opgenomen in ons klantensysteem om u in de toekomst optimaal van dienst te kunnen zijn. Indien u dit niet wenst kunt u contact met ons opnemen. Tevens heeft u recht op inzage en verbetering van uw gegevens.
4.2 Het kan voorkomen dat wij uw digitale afbeeldingen van relatiegeschenken met logo gebruiken in onze online uitingen. Als u hier geen toestemming voor geeft kunt u dit aan ons doorgeven.

5. Betaling

5.1 Na bestelling ontvangt u van ons een definitieve orderbevestiging. Deze kunt u retour sturen na ondertekening. Plaatst u voor het eerst een bestelling bij Super snel? U ontvangt een factuur voor levering of u kunt direct betalen via Ideal, mastercard, bancontact of paypal. De link voor het betalen van uw bestelling ontvangt u via de bevestigingsmail. Heeft u niet de mogelijkheid om op deze manier te betalen dan ontvangt u van ons een proforma factuur voor levering. Als u eerder bij ons besteld heeft ontvangt u een factuur na levering.
U kunt uw betaling per bankoverschrijving aan ons voldoen op het rekeningnummer zoals vermeld op de digitale factuur. Onze betalingstermijn is 14 dagen. Wij houden het recht op een eventuele aanbetaling. Zodra uw betaling binnen is wordt uw bestelling in behandeling genomen. In uw organisatie geen vooruitbetaling mogelijk? Overleg vooraf even met één van onze medewerkers.
5.2 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Super-snel.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Garantie

6.1 Als naar oordeel van Super snel is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal Super snel de keus hebben de producten kosteloos te vervangen tegen retournering van de eerst geleverde producten, hetzij de producten te repareren, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
6.2 Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties heeft Super snel aan zijn garantieverplichting voldaan en kan Super snel niet meer aansprakelijk worden gesteld voor verdere (schade)vergoedingen.

7. Levering en uitvoering

7.1 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de afnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
7.2 Indien u een lopende order wilt annuleren na ondertekening van de orderbevestiging dan worden hier annuleringskosten voor in rekening gebracht. Deze bedragen tenminste 10% van het totale orderbedrag.

8. Klachtenregeling

8.1 De Afnemer dient de producten bij levering te onderzoeken op tekorten en zichtbare gebreken, indien gebreken of tekorten worden geconstateerd, hiervan onmiddellijk na aflevering melding te maken aan verkoper. Binnen 8 dagen na levering kunt u uw klacht of opmerking insturen naar sales@super-snel.nl.
8.2 Indien de verkoper heeft kunnen constateren dat sprake is van een gebrek of een tekort en welk gebrek of tekort hem tijdig door afnemer is gemeld, dan is verkoper, te zijner keuze, uitsluitend gehouden tot vervanging van de gebrekkige producten, aflevering van de ontbrekende producten of het bedrag dat in verband met de gebrekkige zaak in rekening is gebracht te crediteren of (gedeeltelijke) terug te betalen. Als Super snel kiest voor teruggave van (een deel van) de koopprijs, dan zullen eerst de gebrekkige producten (de gehele order) door afnemer aan Super snel dienen te worden geretourneerd. Echter voor producten die die snel kunnen bederven of verouderen (levensmiddelen) geldt dat deze niet retour kunnen worden gestuurd.
8.3 Super snel beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
8.4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Super snel, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
8.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor bedrukking geldt dat de kleuren zo goed mogelijk worden benaderd. 100% exacte kleurmatch is onmogelijk, omdat hierbij materiaal en ondergrondkleur een rol spelen. Voor kleurafwijkingen aanvaardt Super snel geen enkele aansprakelijkheid.
9.2 Super snel is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten.

.jpg